Hanoi office receiption area

Trane Vietnam - Hanoi Office

13th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street , Lang Thuong Ward, Dong Da District
Ha Noi City, Viet Nam

Liên Lạc Trực Tiếp

Mai Văn Bình

Giám Đốc Kinh Doanh

binh.mai@trane.com

Số Điện Thoại :  1900 599 920

Văn Công Trí

Giám Đốc Kinh Doanh

Tri.VanCong@trane.com

Số Điện Thoại :  1900 599 920

Đỗ Tấn Huỳnh An

Giám Đốc Dịch Vụ

An.DoTanHuynh@trane.com

Số Điện Thoại :  1900 599 920

Trane Vietnam - Hanoi Office

13th Floor, ICON4 Tower, 243A De La Thanh Street

Lang Thuong Ward, Dong Da District
Ha Noi City

ĐT: 1900 599 920

EMAIL: info@tranevietnam.com