Vibration Analysis Program

โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
(Vibration Analysis Program)

โปรแกรมวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเป็นวิธีการสำคัญที่จะป้องกันความเสียหายของระบบและอุปกรณ์ของผู้ประกอบการผู้ดูแลระบบรวมถึงวิศกรผู้ควบคุมการทำงาน ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสัญญาณการสั่นสะเทือนจากการทำงานของอุปกรณ์ โดยให้รายละเอียดของอุปกรณ์ภายในได้แม่นยำกว่าระบบอินฟาเรดหรือระบบอื่นๆอย่างทันท่วงที

โปรแกรมการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนนี้สามารถทำได้ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่การวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนจะเริ่มจากการเก็บค่าความสั่นสะเทือนในจุดที่เหมาะสมของเครื่องจักรสำคัญแล้วนำมาแสดงค่าความสั่นสะเทือนทั้งในรูปแบบคลื่นเชิงเวลา (Time Waveform) และแถบความถี่ (Frequency Spectrum) การวิเคราะห์สเปกตรัม (Spectrum Analysis) สัญญาณที่นำมาวิเคราะห์การสั่นสะเทือนนั้นเป็นสัญญาณในรูปแบบ Complex waveform ซึ่งจะเป็นการยากที่จะแยกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรนั้นๆได้จึงมีการแปลงสัญญาณที่ได้จาก Transducer มาผ่านกระบวนการของ FFT เพื่อให้ง่ายต่อการตีความซึ่งจะทำให้คุณได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงและคำแนะนำในการแก้ไข


Download โบรชัวร์

 

 

Resources

Product Literature