ESCO

 

ESCO

เทรนได้รับการรับรองให้เป็นบริษัทจัดการพลังงานอย่างเป็นทางการจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย โดยเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ให้บริการครบวงจร โดยบริการครอบคลุมถึงการให้ทำปรึกษา เสนอโครงการ การออกแบบทางวิศวกรรม วิเคราะห์การใช้พลังงาน ติดตั้งอุปกรณ์ และดำเนินงานสำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานให้แก่เจ้าของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้

Resources