Air Cleaning Options

Air Cleaning Options

เพื่อให้คุณมั่นใจว่าอาคารของคุณมีคุณภาพอากาศภายในอาคาร(Indoor Air Quality)ที่ดี เทรนมีบริการให้คำปรึกษา พร้อมจัดการระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งได้แก่ การควบคุมความชื้น, การระบายอากาศ, การจัดการแหล่งกำเนิดเชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น 

Trane Catalytic Air Cleaner Systems (TCACS)

Trane Catalytic Air Cleaners use a photocatalytic oxidation (PCO) process that uses a titanium dioxide treated media activated by UV-C energy to create a hydroxyl field that can oxidize and reduce microorganisms to a non-viable state. This air cleaning technology can also be effective on converting some VOCs (volatile organic compounds) to a less harmful product. The process is analogous to the effect a catalytic converter has on the exhaust gases from gasoline powered automobiles.

Trane Catalytic Air Cleaners are available in a variety of configurations:

  • Factory-engineered and installed on new Trane cataloged and custom air handlers
  • A retrofit module designed to upgrade existing air cleaning systems
  • Curb-mounted for use with small to medium-sized packaged rooftop equipment
  • Portable and duct-mounted versions available from Trane Parts Centers