Building Automation System (BAS)

 

Building Automation System (BAS)

ระบบจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ ทั้งในด้านระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง ระบบควบคุมอัคคีภัย ระบบควบคุมการเข้า-ออก  ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบควบคุมลิฟท์ รวมถึงการจัดการคำนวณค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคารแบบแยกประเภท หรือแยกตามยูนิตผู้ใช้งาน หรืออื่นๆตามความต้องการของเจ้าของอาคาร