อิงเกอร์ซอล แรนด์ ติดอันดับ '1 ใน 100 พลเมืองบรรษัทที่ดีที่สุด’ จากนิตยสาร ‘Corporate Responsibility’ สหรัฐอเมริกา 3 ปีซ้อน

อิงเกอร์ซอล แรนด์ได้รับการจัดลำดับเป็น 1 ใน ‘100 พลเมืองบรรษัทที่ดีที่สุด’ (100 Best Corporate Citizens List) ประจำ ปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 โดยนิตยสาร Corporate Responsibility (CA) โดยบริษัทฯได้รับการจัดอันดับสูงสุด 100 บริษัทต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลและผลงานของบริษัทฯ ด้านการบริหารจัดการ 7 เรื่อง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change), แรงงานสัมพันธ์ (Employee relation), สิ่งแวดล้อม (Environmental), การเงิน (Financial), การกำกับดูแลกิจการ (Governance), สิทธิมนุษยชน (Human rights), กิจกรรมเพื่อสังคมและการกุศล (Philanthropy)

โดยองค์กรได้ให้คำมั่นสัญญาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2557 ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมีรายละเอียดดังนี้

·      ยกเลิกการใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2563 พร้อมกับการใช้สารทำความเย็นทางเลือกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในปีพ.ศ. 2573

·      เตรียมงบประมาณลงทุน  500 เหรียญสหรัฐ เป็นกองทุนในระยะยาวเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับจากวันนี้ตลอดจนอีก 5 ปีข้างหน้า

·      ลดการดำเนินงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 35% ภายในปีพ.ศ. 2563

จนถึงวันนี้ อินเกอร์ซอล แรนด์ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้ว ประมาณ  2 ล้านเมตริกตันจากทั่วโลก หรือเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของครัวเรือน มากกว่า 270,000 หลัง และมากกว่า 2.1 พันล้านปอนด์ของการเผาไหม้ถ่านหิน โดยภายในปีพ.ศ. 2573 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกได้ 50 ล้านเมตริกตัน