แถลงการณ์จุดยืนเพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการซ่อมเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีไม่ถูกต้อง

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศ (ACAT), สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (TRA), สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (TATA) และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรม (FTI) ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และย้ำเตือนให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นลำดับแรกในการให้บริการงานติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเพื่อให้ลูกค้าผู้ใช้บริการทราบถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากทำงานที่ผิดวิธีของผู้ให้บริการ

file