Εκσυγχρονισμός

Πλεονέκτημα κτιρίων Trane

Η λειτουργία ανεπαρκούς εξοπλισμού μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή. Η κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλή, ενώ η αξιοπιστία και η απόδοση βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Εάν από την ανάλυση προσδιορίσουμε ως σωστή στρατηγική για τη λειτουργία της επιχείρησής σας τον εκσυγχρονισμό, θα σας βοηθήσουμε να αξιολογήσετε τα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης του ψυκτικού συγκροτήματος, καθώς και του βελτιωμένου ελέγχου των εγκαταστάσεων.

Για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης, χρησιμοποιούμε ιδιόκτητα εργαλεία ανάλυσης, προβολής χαρακτηριστικών και καταγραφής δεδομένων για τη μέτρηση της απόδοσης του νέου συστήματος ψύξης σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται απόκλιση, προτείνουμε αντίμετρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής επίτευξη των στόχων.