Έλεγχος αυλών

Ένας εναλλάκτης θερμότητας περιέχει πολλές εκατοντάδες αυλούς, όλοι αυτοί οι αυλοί υφίστανται μηχανική καταπόνηση και χημική διάβρωση. Κατά συνέπεια, οι αυλοί είναι κρίσιμης σημασίας για την απόδοση του ψυκτικού συγκροτήματος, αλλά δεν ελέγχονται κατά την τυπική συντήρηση. Με τα πλέον πρόσφατα τεχνολογικά εργαλεία που διαθέτει η Trane, είναι δυνατή η ανίχνευση, η οριοθέτηση και η καταγραφή της εσωτερικής και εξωτερικής διάβρωσης, των εναποθέσεων, της φθοράς ή των ρωγμών, προτού οι συνέπειές τους αρχίσουν να προκαλούν ζημιά στην εγκατάστασή σας.

Χαρακτηριστικά

  • Δοκιμή αυλών μέσω συσκευής δινορευμάτων
  • Προσδιορισμός συνθηκών εναλλάκτη αυλών
    • Όλοι οι αυλοί ελέγχθηκαν
  • Αναφορά φύσης ελαττωμάτων (εάν υπάρχουν)
  • Προσδιορισμός αιτίας βλάβης

Πλεονεκτήματα

  • Έγκαιρη ανίχνευση προτού προκληθεί ζημιά
  • Παροχή λεπτομερούς αναφοράς με προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες
  • Αποτροπή διαρροής

Αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα: Litweb

Φόρμα αιτήματος επικοινωνίας