Eddy Current Tube Testing Program

Eddy Current Tube Testing Program

โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอของท่อทองแดง

สภาพระบบท่อ เป็นปัจจัยเสี่ยงประเภทหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของชิลเลอร์ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการรั่วของท่อทองแดง โดยที่ไม่ได้ป้องกัน ทำให้ระบบน้ำและระบบน้ำยาปะปนกัน ทำให้เกิดการก่อตัวของสนิมในชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่อง ทาง Trane Care Services แนะนำให้มีการตรวจสอบสภาพผิวท่อทองแดงอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร รวมถึงลดต้นทุนในการดำเนินงานให้องค์กรของคุณอีกด้วย

 

Download Brochure