Trane Chiller Parts Warranty

โปรแกรมรับประกันค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่เทรนในระบบชิลเลอร์

Trane Chiller Parts Warranty เป็นบริการรับประกันพิเศษเพิ่มเติมที่คุณสามารถออกแบบได้เองนอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐานที่มาพร้อมกับเครื่องหรืออุปกรณ์ชิลเลอร์ของเรา ซึ่งบริการนี้จะช่วยคุณควบคุมค่าใช้จ่ายของการซ่อมแซมชิลเลอร์ตลอดอายุการใช้งาน ช่วยยืดอายุการใช้งานชิลเลอร์ และยังช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชิลเลอร์ของคุณไม่บานปลายอีกต่อไป

 

Download โบรชัวร์