Trane Smart Stater

ชุดควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ใช้กับมอเตอร์ขนาด 0.75 HP ถึง 5 HP แบบ Direct on line ซึ่งออกแบบพิเศษให้มีขนาดกะทัดรัดและสวยงาม เพียง 322x322x105mm. ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการป้องกันความผิดปกติทางไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ สามารถเพิ่มรีโมทไร้สาย เพื่อควบคุม 2 ทางได้อีกด้วย

Trane Smart Starter Panel is used with motor AHU (Size 0.75-5 HP) DOL type, specially designed with compact sizing 322x322x105 mm. Full of diagnosis function in case of motor electrical mal-functions. Wireless remote control is an option.

 

Product Catalog