อินเกอร์ซอล แรนด์ ได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลกและกลุ่มอเมริกาเหนือประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

อิงเกอร์ซอล แรนด์ ผู้นำในการสร้างสรรค์ความสะดวกสบาย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับโลกได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีแห่งความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) ระดับโลกและกลุ่มอเมริกาเหนือ ประจำปีพ.ศ. 2559 โดยได้รับการคัดเลือกต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 เนื่องจากการสร้างความโดดเด่นอย่างต่อเนื่องขององค์กรในการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ และบริการของอินเกอร์ซอล แรนด์มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยขนส่งอาหารและรักษาคุณภาพอาหาร รวมทั้งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้สะท้อนถึงพันธะสัญญาในระยะยาวในด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน และความเป็นพลเมืองบรรษัท ที่มุ่งเน้นในการนำพาโลกที่เราอยู่อาศัยนี้ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมทางสังคมขององค์กร ช่วยส่งเสริมให้เรามีผลประกอบการที่ดีขึ้น และยังช่วยสร้างคุณค่าในกลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจของเราอีกด้วย

ดัชนีแห่งความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 ในฐานะเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก เป็นการนำเสนอร่วมกันระหว่างดัชนี RobecoSAM และ S&P Dow Jones เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักลงทุนที่เลือกลงทุนจากผลประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรต่างๆที่ต้องการจะนำไปเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนต่อไป

คำมั่นสัญญาขององค์กร

โดยองค์กรได้ให้คำมั่นสัญญาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2557 ว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2573 โดยมีรายละเอียดดังนี้

· ยกเลิกการใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2563 พร้อมกับการใช้สารทำความเย็นทางเลือกที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายในปีพ.ศ. 2573

· เตรียมงบประมาณลงทุน  500 เหรียญสหรัฐ เป็นกองทุนในระยะยาวเพื่อการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นับจากวันนี้ตลอดจนอีก 5 ปีข้างหน้า

· ลดการดำเนินงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 35% ภายในปีพ.ศ. 2563

จนถึงวันนี้ อินเกอร์ซอล แรนด์ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้ว ประมาณ  2 ล้านเมตริกตันจากทั่วโลก หรือเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานของครัวเรือน มากกว่า 270,000 หลัง และมากกว่า 2.1 พันล้านปอนด์ของการเผาไหม้ถ่านหิน โดยภายในปีพ.ศ. 2573 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกได้ 50 ล้านเมตริกตัน