'ประเทศไทยได้รับสิทธิในการใช้สาร HCFCs ระหว่างปี 2573-2583'

Letter.jpg

กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่า ตามข้อกำหนดของพิธีสารมอนทรีออล ประเทศภาคีสามชิกพิธีสารมอนทรีออลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 5 (Article 5) หรือเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีการบริโภคสารในกลุ่ม CFCs ไม่เกิน 0.3 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ได้รับสิทธิในการใช้ (consumption) ในระหว่างปี พ.ศ. 2573-2583 เพื่อใช้ในภาคบริการและซ่อมบำรุงได้ปีละไม่เกินร้อยละ 2.5 ของปริมาณที่เป็นค่ามาตรฐานของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามได้มีข้อมติจากการประชุมประเทศภาคีพิธีสารมอนทรีออลว่าจะมีการทบทวนข้อกำหนดดังกล่าว ในการประชุมประเทศภาคีพิธีสารมอนทรีออล ในปี พ.ศ. 2568 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อการปรับปรุงทบทวนข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต