อาคารประสิทธิภาพสูง

ประสบการณ์ด้านอาคารประสิทธิภาพสูง

คำจำกัดความของอาคารประสิทธิภาพสูงมีได้หลากหลายความหมาย  แต่ในความหมายที่กว้างที่สุดก็คือ คำจำกัดความตามแนวทางที่กำหนดขึ้นโดย LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานเฉพาะสำหรับการใช้พลังงานและน้ำ ความน่าเชื่อถือและเวลาทำงานของระบบ ความสอดคล้องตามสภาพแวดล้อมและความสะดวกสบายของผู้ใช้อาคาร

ในขณะที่ Trane ให้คำจำกัดความอาคารประสิทธิภาพสูงว่าเป็น ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างที่เป็นไปตามเกณฑ์บางอย่างเท่านั้น แต่อาคารประสิทธิภาพสูงคือ ผลลัพธ์ที่ต้องการแนวทางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพแบบองค์รวม พร้อมไปกับการสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจ ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ

Trane ได้ตระหนักว่าอาคารประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้เจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้มากขึ้น พร้อมกับทำภารกิจทางธุรกิจของตนให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมา Trane ได้อาศัยมาตรฐานในการออกแบบและการบริหารจัดการที่ถูกสร้างขึ้น มีการวัดผล และตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ตามที่ต้องการให้แก่ลูกค้า

ซึ่งผลลัพธ์นั้นได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Trane กับลูกค้า อันเป็นการวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งได้ผสมผสานการวิเคราะห์ทางการเงิน การบริหารจัดการ และพลังงานเข้ากับข้อเสนอบริการที่มีความพิเศษเฉพาะ สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ และวิธีการนี้คือ "แนวทางแบบทั่วทั้งอาคารและตลอดอายุการใช้งาน (whole building, whole lifecycle approach)" ซึ่งตระหนักว่าการออกแบบและการก่อสร้างเบื้องต้นมีมูลค่าเพียงประมาณร้อยละ 4 - 5 ของค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของอาคารโดยทั่วไป ส่วนการบริหารจัดการและการดูแลรักษามีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 85*

และแม้แต่อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างมาอย่างดีที่สุดก็ยังเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา Trane จึงเชื่อว่ากลยุทธ์การบริการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องอย่างมากกับภารกิจและจุดมุ่งหมายของอาคารมีความสำคัญต่ออาคารประสิทธิภาพสูงทุกอาคาร Trane จึงนำเสนอชุดของบริการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกองค์กร นับตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้ง ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ไปจนถึงการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลาและทางออกด้านประสิทธิภาพพลังงาน และ Trane ยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการบริการเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในอาคารของคุณ

*National Institute of Building Sciences